O Fundacji

Fundacja Bednarska została zarejestrowana  9  stycznia 2005 r. Celami Fundacji są: wspieranie działalności w zakresie edukacji artystycznej, upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa muzycznego, wspieranie osób uzdolnionych i utalentowanych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
 • Finansowanie konsultacji , lekcji mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystami i pedagogami.
 • Zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań i innych materiałów oraz akcesoriów muzycznych.
 • Skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi.
 • Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych sympozjów i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich i zagranicznych w celu wymiany myśli i doświadczeń.
 • Organizacja i finansowanie konkursów artystycznych.
 • Organizowanie i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością oraz organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej.
 • Współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności artystycznej i edukacyjnej.
 • Przyznawanie stypendiów dla osób wybitnie uzdolnionych artystycznie.
 • Finansowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystycznej i edukacyjnej.
 • Organizacja i finansowanie różnych projektów artystycznych i edukacyjnych.
 • Tworzenie stron internetowych poświęconych sztuce i edukacji artystycznej.

REGON: 140000483     NIP: 5252320669    KRS : 0000225677

Nr konta:   Alior Bank 68 2490 0005 0000 4530 9557 8487