Statut

Statut Fundacji Bednarska z siedzibą w Warszawie

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Bednarska  zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez Pawła Skrzypka, Krystynę Bentkowską, Magdalenę Frankenberg-Baranik i Henryka Majewskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tadeusza Sojkę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej nr 39 A w dniu 7 grudnia 2004 roku, Repertorium A Nr 10603/2004 działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769) oraz postanowień statutu.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji i określającą jej siedzibę.

§ 4.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 5.
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla właściwego realizowania swoich celów prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnie oraz poprzez współpracę
z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.

§ 6.
Ministrem właściwym ze wzglądu na cele Fundacji jest: Minister Kultury.

§ 7.
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§8.
Celami Fundacji są: wspieranie działalności w zakresie edukacji artystycznej, upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa muzycznego, wspierania osób uzdolnionych i utalentowanych.

§9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
2. Finansowanie konsultacji, lekcji mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystami
i pedagogami.
3. Zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań i innych materiałów oraz akcesoriów muzycznych.
4. Skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi.
5. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych, sympozjów i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich i zagranicznych
w celu wymiany myśli i doświadczeń.
6. Organizacja i finansowanie konkursów i przedsięwzięć artystycznych, wraz
z wydatkowaniem środków Fundacji na cele reprezentacyjne.
7. Organizowanie i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością oraz organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce  artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu zapoznania ich  ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej.
8. Współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności artystycznej i edukacyjnej.
9. Przyznawanie stypendiów, w tym stypendiów socjalnych dla osób uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz stypendiów, premii i nagród dla osób wybitnie uzdolnionych artystycznie.
10.  Przyznawanie stypendiów wybitnie uzdolnionym absolwentom szkół muzycznych na finansowanie kosztów kontynuacji kształcenia na wyższych uczelniach w Polsce i zagranicą,.
11. Przyznawanie stypendiów na finansowanie przewodów doktorskich oraz habilitacyjnych, promowanych przez uprawnione do tego instytucje w Polsce i za granicą.
12.  Finansowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystycznej i edukacyjnej, w szczególności szeroko rozumianego wyposażenia szkół muzycznych.
13. Organizacja i finansowanie różnych projektów artystycznych i edukacyjnych.
14. Tworzenie stron internetowych poświęconych sztuce i edukacji artystycznej.

§ 10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wniesiony przez Fundatorów w gotówce oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, a pochodzące z kraju lub zagranicy z następujących źródeł:
1. darowizn, spadków, zapisów.
2. subwencji osób prawnych.
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację.
5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
6. dotacji z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego.
7. dotacji z instytucji  Unii Europejskiej .
Majątek Fundacji może ulec podwyższeniu przez otrzymanie środków finansowych, majątkowych i innych zgodnie z niniejszymi przepisami.

§11.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§12.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili jego składania jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji z uwzględnieniem przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.

§ 15.
Organami Fundacji są :
1.  Rada Fundatorów
2.  Zarząd Fundacji
3.  Rada Programowa Fundacji

§ 16.
1. Rada Fundatorów jest organem nadzorczym Fundacji.
2. Rada Fundatorów składa się z fundatorów, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkostwo w Radzie Fundatorów  ustaje w przypadku złożenia rezygnacji na piśmie pozostałym członkom Rady Fundatorów, bądź śmierci członka Rady Fundatorów.
4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością, w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 17.
Do kompetencji Rady Fundatorów należy :
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Programowej Fundacji.
2. Dokonywanie zmian w statucie w tym też nieistotnych zmian w celach Fundacji.
3. Podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją.
4. Podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji fundacji.
5. Określenie w drodze uchwały przedmiotu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.
6. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.
7. Zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
8. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

§18.
Członkowie Rady Fundatorów :
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§19.
Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1. Propagowanie celów, dla których powołano Fundację.
2. Koordynowanie realizacji projektów  artystycznych, edukacyjnych, naukowych oraz innych projektów Fundacji.
3. Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
4. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Fundacji oraz przedłożonych przez Radę Fundatorów.
5. Reprezentacja Fundacji na zewnątrz.
6. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków.
8.  Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników.
9.  Tworzenie i znoszenie innych jednostek organizacyjnych Fundacji, określanie ich regulaminów.
10.  Zatrudnianie pracowników Fundacji oraz zawieranie wszystkich umów cywilnoprawnych.

§20.
1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę Fundatorów.
2. Rada Fundatorów powołuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu .
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, w przypadku złożenia rezygnacji z chwilą złożenia oświadczenia na piśmie Radzie Fundatorów, bądź śmierci członka Zarządu.

§ 21.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 22.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub składają je dwie osoby łącznie:  Wiceprezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu.

§ 23.
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków.

§ 24.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Przy umowach zawieranych z członkiem zarządu oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundatorów.

§25.
1.  Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji.
2.  Rada Programowa Fundacji składa się od 3 do 10 członków.
3. Rada Fundatorów powołuje Przewodniczącego Rady Programowej.
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą odwołania, w przypadku złożenia rezygnacji z chwilą złożenia na piśmie oświadczenia Radzie Fundatorów, bądź śmierci członka Rady Programowej Fundacji.

§26.
Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy :
1.  Planowanie działań Fundacji
2.  Opiniowanie planowanych zmian w statucie.
3.  Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
4. Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach z którymi zwróci się Zarząd lub Rada Fundatorów.

§27.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą realizację jej celów statutowych w zakresie:
1. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
2. Działalność wydawnicza.
3. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
4. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
5. Reklama.
6. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

§28.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 29.
1. Zabrania się  udzielania pożyczek lub zabezpieczania  zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników  oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej  „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie  bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów  lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

§30.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§31.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§32.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.